Biroul de Conducere

Biroul de Conducere este organul cu rol operativ și de conducere al OSB TIMIȘOARA, compus din 7 persoane, cu atribuţii distincte, alese de către Adunarea Generală, după cum urmează:

 1. a) preşedinte;
 2. b) 5 vicepreședinți;
 3. c) secretar general;

 

Biroul de Conducere are următoarele atribuţii principale:

 

 • coordonează activitatea OSB TIMIȘOARA între două întruniri ale Adunării Generale;
 • pune în practică hotărârile Adunării Generale;

 

 • urmăreşte punerea în practică a tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, adoptând decizii în acest sens;
 • propune spre adoptare sau modificare Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
 • acorda statutul de membru activ;
 • propune Adunării Generale excluderea membrilor OSB TIMIȘOARA;
 • avizează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al OSB TIMIȘOARA;
 • ratifică asocierea OSB TIMIȘOARA cu alte persoane fizice sau juridice;
 • aprobă afilierea OSB TIMIȘOARA la forurile şi organismele de tineret naționale și internaţionale;
 • aprobă înfiinţarea unor structuri de reprezentare ale OSB TIMIȘOARA în ţară sau străinătate, în condiţiile legii;
 • îndeplineşte alte sarcini care decurg din hotărârile Adunării Generale sau din prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

 

Biroul de Conducere se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, la cererea Preşedintelui OSB TIMIȘOARA, a Comisiei de Cenzori sau a cel puţin unul din membrii săi. În cadrul Biroului de Conducere, toţi membrii au drept de vot egal.

Preşedintele, vicepreşedinţii și secretarul general a Biroului de Conducere nu pot deţine funcţii de conducere la orice nivel în cadrul unui partid politic sau în cadrul unei organizaţii de tineret a unui partid politic. Mandatul Biroului de Conducere este de un an.