Admitere 2017-2018

 

Metodologia de admitere 2017 – 2018


Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul din România, metodologia completă o puteți descărca din link-ul următor. Urmăriţi pagina.

Acte necesare pentru admitere (studii universitare):

 1. Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei instituții de învățământ superior;
 2. Copia certificatului de naștere;
 3.  Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
 6.  Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
 7. Copie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 8.  Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.
Procedura de admitere include următoarele etape:
1.Oferta locurilor de studii alocate se publică pesu site-urile instituțiilor de învățământ superior de stat și pe site-ul Ministerului Educației Naționale;
2.Dosarul de candidatură poate fi transmis în perioada stabilită de instituțiile de învățământ superior, în conformitate cu procedurile stabilite de acestea. Aceste modalități pot fi:
 • electronic la o adresă de e-mail comunicată de instituția de învățământ superior;
 • prin poștă sau direct la sediile instituțiilor de învățământ superior;
 • prin e-mail la Ministerul Educației Naționale, la adresa  dosarerepmold@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către instituția de învățământ superior solicitată;
 • în cadrul târgurilor educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova potrivit legislaţiei în vigoare;
 • la sediile extensiunilor universitare care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova
 • sau prin alte forme, stabilite și comunicate de instituțiile de învățământ superior;

3.Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se poate realiza accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de studii;

**Notă:

 • Instituţiile de învăţământ superior vor stabili modalitatea de confirmare a primirii dosarelor de candidatură;
 • Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor stabilite de fiecare instituție de învățământ superior;
 • Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
 • Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4 – prin modalitățile comunicate de către fiecare instituție de învățământ superior ;
 • La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;
 • Înmatricularea poate fi condiționată de promovarea testele de aptitudini, organizate pentru învățământul de artă și sportiv, după caz;

Materiale informative (studii universitare):

Acte necesare pentru ciclul preuniversitar (liceal):

a) cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr. 2 – cerere de înscriere);

b) copie după pașaport sau după cartea de identitate a candidatului și a părinților/tutorilor legali;

c) copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
d) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 Declarație apartenenta;
e) declarația notarială a părinților (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e şi toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României – in situația în care nu prezintă acest document la depunerea dosarului, candidatul va trebui să îl prezinte la înmatricularea la studii în România;
f) copie după adeverinţa cu notele obţinute la evaluarea națională în România;
g) copie după foaia matricolă pentru ciclul gimnazial / situația școlară pentru ciclul gimnazial care să cuprindă media generală / an de studiu;
h) copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învățământul preuniversitar teologic (după caz).
Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene – Admitere), la data de 24 iulie 2017

Perioada de depunere a dosarelor 2017 – 2018:

Învățământ preuniversitar 10 – 17 iulie 2017

Dosarele cu acte de studii se transmit direct sau prin poștă la Inspectoratul Școlar Județean Iași, la adresa: Strada Nicolae Bălcescu 26, Iași 700117.

 

Învățământ superior 

Perioada este stabilită de fiecare instituție de învățământ de sine stătător, pe site-ul lor oficial.